Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden  Nederlandse &Belgisch Examen Stichting (NBES).

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen NBES en de opdrachtgever c.q. deelnemer komt tot stand door ondertekening van het daartoe voor akkoord getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door een bestuurslid van NBES aan deelnemer/ opdrachtgever.
De deelnemer ondertekent een contract vooraf aan deelneming van een activiteit, waarmee hij tevens akkoord gaat met de op de leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Betaling

1. De opdrachtgever/ deelnemer dient het verschuldigde bedrag 14 dagen na facturering te voldoen op de door NBES aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. ( bijvoorbeeld betalen in termijnen)
2. De reis- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus, supervisie, examen zijn niet inbegrepen, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijk rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

Artikel 3. Uitsluiting

NBES heeft het recht deelname van de opdrachtgever/ deelnemer aan een cursus/ activiteit te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever/ deelnemer niet tijdig aan zijn/ haar betalingsverplichtingen heeft voldaan,
onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 3.

Artikel 4. Annulering door opdrachtgever/ deelnemer

1. De opdrachtgever/ deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus c.q. activiteit, volgens getekend contract te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. Bij annulering langer dan 2 maanden voor aanvang van de cursus c.q. activiteit is de opdrachtgever/ deelnemer verplicht 10% van het overeenkomstige bedrag voor administratie- en stichting kosten te betalen.
3. Bij annulering korter dan twee maanden voor aanvang van de cursus c.q. activiteit is de opdrachtgever/ deelnemer verplicht 100% van het overeenkomstige bedrag te voldoen.
4. In geval de opdrachtgever/ deelnemer na aanvang van de cursus c.q. activiteit deelname beëindigt of anderszins niet deelneemt heeft de opdrachtgever/ deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

N.B.: Een deelnemer heeft tot 21 dagen na het introductieweekend de mogelijkheid zijn/ haar inschrijving aan de opleidingsweekenden zonder bijkomende kosten te annuleren. De kosten voor de introductiebijeenkomst moeten dan wel zijn voldaan.

Artikel 5. Annulering door NBES

NBES heeft het recht de leergang c.q. activiteit te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren in welke gevallen de
deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan NBES betaalde bedrag. Bij tussentijdse annulering door de NBES van een activiteit heeft de deelnemer recht op teruggave van dat gedeelte welk niet heeft plaatsgevonden

Artikel 6. Vervanging

De opdrachtgever/ deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de leergang laten deelnemen, voorzover vervanging aan NBES wordt medegedeeld voor aanvang van de cursus en de vervangende deelnemer voldoet aan de
toelatingseisen.

Artikel 7. Prijswijzigingen

NBES behoudt zich de vrijheid voor cursus- en activiteitgelden en Algemene Leveringsvoorwaarden ten alle tijden te veranderen op grond van overheidsmaatregelen, welke wijzigingen evenwel niet van toepassing zullen zijn op tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 8. Incassokosten.

NBES heeft het recht op de opdrachtgever/ deelnemer te verhalen alle kosten van invordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk.
In geval van niet – tijdige betaling is de opdrachtgever/ deelnemer ongeacht de werkelijke kosten aan NBES verschuldigd een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten, behoudens artikel 2 lid 3 bepaalde.

Artikel 9. Geestelijk eigendom

Alle door NBES beschikbaar gestelde materialen blijven het geestelijk eigendom van de samenstellers/ auteurs.

Artikel 10. Toepasselijkheid en geschillen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met NBES betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen en andere vormen van activiteit in de ruimste zin van het woord.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd door het bestuur van NBES.
3. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde
rechter in de plaats van vestiging van NBES, behoudens hogere voorzieningen.
4. Klachtenprocedure:  https://nbes-psychodrama.eu/klachtenprocedure/