Privacy policy

Document Privacy Policy  NBES opleidingen. ( versie 2022)

Via deze Privacy Policy informeert NBES je over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens en is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit reglement heeft tot doel:

 1. De verwerking van persoonsgegevens conform het bepaalde in de AVG te laten verlopen; b) de persoonlijke levenssfeer van betrokkene van wie persoonsgegevens zijn verwerkt in één of meer bestanden, te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen verwerking van onjuiste gegevens;
 2. De betrokkene te informeren wat de NBES met zijn of haar persoonsgegevens doet;
 3. De rechten van de betrokkenen te waarborgen.

De organisatie:

De NBES is een Stichting die opleidingen verzorgt tot Certified Practitioner Psychodramaturg en Trainer Educator Practitioner Psychodrama.
De  NBES verwerkt persoonsgegevens  bij de centrale administratie  de NBES, die daarvoor verantwoordelijk is. De verantwoordelijke worden hierna aangeduid als NBES. De NBES respecteert je privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt

De NBES verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens,
 • feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons verstrekt.
 • persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten, opdrachten, reflectieverslagen en of de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond (certificaat en bewijs van deelname).

Doeleinden waarvoor gegevens  worden verwerkt

De NBES gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jouw gekozen opleiding;
 • het verzorgen van de door jouw gekozen opleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om je onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om je de door je gevraagde inlichtingen te verstrekken en op je vragen te reageren;
 • om te voldoen aan op NBES rustende wet- en regelgeving.

Aanvraag om gegevens verstrekken

 • De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet herleidbaar.
 • Indien dat met de werkgever is overeengekomen, kan de NBES informatie verstrekken over aanwezigheid bij de opleiding.
 • In het kader van accreditatie zijn wij verplicht persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan deze accreditatieorganisaties.
 • De NBES zal gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij daarvoor voorafgaande toestemming is gegeven aan de Maatschap, en indien de Maatschap daartoe wettelijk verplicht is.

Geheimhouding

De docenten en gast docenten die werkzaam zijn in naam van de NBES zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt, of uitdrukkelijk schriftelijk is opgelegd
Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de desbetreffende werkovereenkomst.

Kennisgeving

De NBES verstrekt bij het moment van de verkrijging van gegevens van betrokkene de volgende informatie aan de betrokkene:

 1. doeleinden waar voor gegevens worden ingezet en verwerkt
 2. waarborgen bij doorgifte van de persoonsgegevens aan een derden
 3. bewaartermijnen en manier van archivering;